MOKYTOJŲ DIENOS ŠVENTĖ
2019-09-30
Tėvų diena
2019-11-22
Rodyti visus

Konkursas „Geri pavyzdžiai įkvepia: Europos investicijos Kaune“

edk

kpkc_logo-2

KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ

9 – 12 KLASIŲ MOKINIŲ PRISTATYMŲ KONKURSAS

GERI PAVYZDŽIAI ĮKVEPIA: EUROPOS INVESTICIJOS KAUNE

2019 m. LAPKRIČIO 26 d. 13.00 val.

KAUNO „VARPO“ GIMNAZIJOJE

Mokinius, kurie nori dalyvauti konkurse, prašome parengti pristatymus (pateiktis, pranešimus, trumpus filmus, stendinius pranešimus ir kt.) apie tai, kaip Kaunas panaudojo (įsisavino) ES paramos lėšas, kokią naudą (ekonominę, kultūrinę, socialinę, aplinkosauginę ir kt.) žmonėms tai atnešė.

Išradingiausio pristatymo autoriams (1 ir 2 vietos) ir jų mokytojams bus įteikti Kauno Europe Direct informacijos centro prizai. Mokytojams, padėjusiems pasiruošti mokiniams, bus parengtos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro pažymos. Mokiniams bus įteikti Kauno „Varpo“ gimnazijos ir Kauno Europe Direct informacijos centro padėkos raštai.

 

Registracija iki lapkričio 20 d.

Išsamiau apie renginį nuostatuose


                                                                PATVIRTINTA

                                                                                                     Kauno „Varpo“ gimnazijos direktoriaus

                                                                                                       2019 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V – 96

 

 

KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ

9 – 12 KLASIŲ MOKINIŲ PRISTATYMŲ KONKURSO

GERI PAVYZDŽIAI ĮKVEPIA: EUROPOS INVESTICIJOS KAUNE

 

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 klasių mokinių pristatymų konkurso „Geri pavyzdžiai įkvepia: Europos investicijos Kaune“ nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir uždavinius, organizavimo, apdovanojimo tvarką.

II SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZATORIAI

 1. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 klasių mokinių pristatymų konkurso „Geri pavyzdžiai įkvepia: Europos investicijos Kaune“ organizatoriai – Kauno „Varpo“ gimnazija, Kauno Europe Direct informacijos centras, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

III SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Ugdyti orų, pilietišką, moralų žmogų, aktyviai besidomintį Europos Sąjungos (ES) sprendimais, aktualijomis ir Europos Parlamento (EP) vaidmeniu demokratijoje.
 2. Įgytas dalykines istorijos, pilietiškumo, etikos ir kt. žinias pritaikyti praktikoje.
 3. Skatinti mokinius domėtis ekonominėmis, kultūrinėmis, socialinėmis, aplinkosauginėmis gyvenimo realijomis Kauno mieste – parengti pristatymą apie įgyvendintas Europos investicijas Kaune.
 4. Ugdyti oratorinius, diskusijos, bendravimo gebėjimus.

IV SKYRIUS

KONKURSO VIETA IR LAIKAS

 1. Pristatymų konkursas „Geri pavyzdžiai įkvepia: Europos investicijos Kaune“ įvyks 2019 m. lapkričio 26 d. nuo 13.00 val. Kauno „Varpo“ gimnazijos aktų salėje, Rytų g. 19.

V SKYRIUS

KONKURSO DALYVIAI

 1. Bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 (I – IV gimnazijos) klasių mokiniai.

VI SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 1. Mokinius, kurie nori dalyvauti konkurse, prašome parengti pristatymus (pateiktis, pranešimus, trumpus filmus, stendinius pranešimus ir kt.) apie tai, kaip Kaunas panaudojo (įsisavino) ES paramos lėšas, kokią naudą (ekonominę, kultūrinę, socialinę, aplinkosauginę ir kt.) žmonėms tai atnešė. Pristatymui galima rinktis tik 1 Kauno regiono objektą (transporto, aplinkosaugos, energetikos, kultūros ar kt.), atnaujintą/modernizuotą už ES lėšas. Pristatymo trukmė 5 – 7 Pristatymai gali būti rengiami individualiai arba kelių autorių (2 – 3).

VII SKYRIUS

DALYVIŲ REGISTRACIJA

 1. Registruojantis prašome užpildyti duomenis lentelėje ir iki lapkričio 20 d. atsiųsti el. paštu gritasuk@gmail.com
Mokyklos pavadinimas  
Dalyvio (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės), klasė (-ės)  
Darbo vadovo vardas, pavardė, mokomasis dalykas, kontaktai: el.p. adresas, tel. numeris  
Darbo pavadinimas, tema  
Darbo anotacija (ne daugiau 200 ženklų). Trumpai apžvelgiamas darbo turinys.  
Darbo pristatymui reikalinga įranga.  

 

VIII SKYRIUS

KONKURSO REZULTATAI IR VERTINIMAS

 1. Mokiniams bus įteikti Kauno „Varpo“ gimnazijos ir Kauno Europe Direct informacijos centro padėkos raštai. Išradingiausio pristatymo autoriams (1 ir 2 vietos) ir jų mokytojams bus įteikti Kauno Europe Direct informacijos centro prizai.
 2. Darbų vertinimo komisijoje dalyvaus atstovai iš Kauno miesto savivaldybės, Jaunimo Europos komandos bei Kauno Europe Direct informacijos centro. Vertinimo kriterijai: turinio informatyvumas, vaizdinė medžiaga, pristatymo išradingumas.
 3. Mokytojams, padėjusiems pasiruošti mokiniams, bus parengtos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro pažymos (atsispausdinti iš http://www.kpkc.lt/veikla/pazymos.html).

PROGRAMA

12.30 – 13.00 val. – Registracija

13.00 – 13.15 val. – Pasveikinimas

13.15 – 15.15 val. – Pristatymų konkursas

15.15 – 15.30 val. – Apibendrinimas, atsisveikinimas