UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2018-2019 M.M.

 

  1. Ugdymo organizavimas 2018–2019 mokslo metais:

1.1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 3 d., baigiamas atitinkamai:

 

Klasė Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė dienomis
pradžia pabaiga
I-III  klasės 09 03 06 21 185
IV  klasės 09 03

 

05 24 165

 

1.2. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

1.3. Ugdymosi procesas pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas organizuojamas pusmečiais ir signaliniais trimestrais. 1-asis signalinis trimestras išvedamas 2018-11-23, 2-asis – 2019-04-19. Ugdymo laikotarpių trukmė paskirstoma tolygiai ugdymo procese per mokslo metus.

Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

               pirmas pusmetis: 2018 m.  rugsėjo 3 d. – 2019 m. sausio 18 d.,

               antras pusmetis: 2019 m. sausio 21 d. – mokslo metų pabaiga.                                                                                                                                                                                 

 

1.4. Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos Prasideda

I-III  kl.

Baigiasi

I-III  kl.

Prasideda

IV  kl.

Baigiasi

IV  kl.

Rudens 2018-10-29 2018-11-02 2018-10-29 2018-11-02
Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02 2018-12-27 2019-01-02
Žiemos atostogos 2019-02-18 2019-02-22 2019-02-18 2019-02-22
Pavasario (Velykų) 2019-04-23 2019-04-26 2019-04-23 2019-04-26
Vasaros atostogos 2019-06-24 2019–08-31 Iki 08 31

 

1.5.  Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

1.6. Jei oro temperatūra 25 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti I-IV klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, dienyne žymimos datos ir parašoma „Pamokos nevyko dėl…“

1.7.  Pamokos prasideda 8 val. Pamokos trukmė 45 minutės.

Informacija atnaujinta