Skaitmeninių išsilavinimo pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimas

Prašymai dėl skaitmeninių išsilavinimo pažymėjimų ir brandos atestatų/dublikatų išdavimo

priimami raštinėje:

darbo laikas: 8.00 – 16.45,   tel. numeris (8 37) 380 448,  el.p.  varpog@varpas.kaunas.lm.lt

Pažymėjimų ar brandos atestato, jo priedo, brandos atestato (diplomo) priedo, jų dublikatų turėtojas gali kreiptis dėl skaitmeninių pažymėjimų ar skaitmeninio brandos atestato išdavimo, jei sudarytuose popieriuje ar blanke nustatytas netikslumas, klaidingas įrašas. Skaitmeniniai pažymėjimai ar skaitmeninis brandos atestatas gali būti išduodami ir tuo atveju, jei asmuo pageidauja jį gauti vietoj spausdinto popieriuje ar blanke. Pirminiai skaitmeniniai pažymėjimai ir / ar skaitmeninis brandos atestatas, taip pat spausdintas popieriuje ar blanke, jei jo atsisakoma ir prašoma išduoti skaitmeninį, laikomi negaliojančiais nuo naujo skaitmeninio dokumento įregistravimo Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre (išdavimo).

Jei asmuo prašo pakeisti pažymėjimus, brandos atestatą ir jo priedą, jų dublikatus, sudarytus / spausdintus popieriuje ar blanke, į atitinkamą skaitmeninį, pareiškėjas prie prašymo prideda (sugrąžina) keičiamų pažymėjimų ar brandos atestato, jo priedo ar brandos atestato (diplomo) priedo originalą ar dublikatą.

Vietoj turėto brandos atestato ir jo priedo, sudaryto / spausdinto blanke, nuo 2023 m. gegužės 1 d. išduodamas vienas dokumentas – skaitmeninis brandos atestatas.

Asmeniui, praradusiam tik brandos atestato priedą, sudarytą blanke, pateikus mokyklos vadovui prašymą ir turimą brandos atestatą, išduodamas atitinkamas skaitmeninis brandos atestatas.

PRAŠYMAS DĖL SKAITMENINIO BRANDOS ATESTATO / PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO / PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO / PAŽYMĖJIMO / MOKYMOSI PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO / PRADINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO / PRADINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO 

Brandos atestatai ir kiti pažymėjimai gimnazijoje išduodami remiantis Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašu nuo 2023 m. gegužės 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4f2538f082be11ed8df094f359a60216

Asmuo nuo 14 metų, tapatybės atpažinimo priemonėmis prisijungęs prie Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro, gali pats peržiūrėti sudarytą ir įregistruotą (išduotą) mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą, jį atsisiųsti ir (ar) atsispausdinti popieriuje.

Pažymėjimus, išduotus vaikui iki 14 metų, arba pažymėjimus ir brandos atestatą, išduotus asmeniui, kuris neturi galimybės tapatybės atpažinimo priemonėmis prisijungti prie Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos registro, mokykloje susitartu būdu (pvz., pateikus asmeniui prašymą) mokykla asmeniui persiunčia elektroniniu laišku ar atspausdina (pateikia).

Pažymėjimų, brandos atestatų duomenų autentiškumą galima pasitikrinti prisijungus pažymėjimuose, brandos atestatuose nurodytu adresu arba nuskenavus jame esantį kodą. Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registras https://www.dakpr.smm.lt/aikos2-dakpr/

____________________