Gimnazijos taryba

Aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų bendruomenės narių, socialinių partnerių, rėmėjų, vietos bendruomenės atstovų pastangas svarbiausiems gimnazijos veiklos klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • nustato gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir mokymo organizavimo tvarką
 • pritaria gimnazijos metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui
 • inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia gimnazijos bendruomenę gimnazijos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja gimnazijos kultūrą
 • vertina gimnazijos vadovų veiklą, pareikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis
 • skiria atstovus į mokytojų atestavimo komisiją ir atviro konkurso direktoriaus pareigoms eiti komisiją
 • teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius ir intelektinius išteklius
 • svarsto gimnazijos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus
 • pritaria gimnazijos metų veiklos ataskaitai
 • pritaria gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatai, analizuoja ūkinę, finansinę veiklą
 • svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo gimnazijos sąskaitoje galimybes, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą
 • svarsto materialinės paramos mokiniams suteikimo klausimus
 • nagrinėja ir vertina gimnazijos psichologinio mikroklimato, demokratinių santykių formavimąsi, inicijuoja gimnazijos, šeimos, visuomenės bendradarbiavimą, jo galimybes ir patirtį, inicijuoja naujas jo formas, teikia siūlymus gimnazijos vadovybei
 • sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų gimnazijos savivaldos institucijų ar administracijos kompetencijai

GIMNAZIJOS TARYBA

Tėvų atstovai
1 Audra MARKEVIČIENĖ
2 Jovita DAMIJONAITIENĖ
3 Daiva KAČIŪNIENĖ
4 Daiva LIUTKUVIENĖ
5 Audra REKŠTIENĖ
Mokytojų atstovai
1 Aldona REVUTIENĖ – pirmininkė
2 Pranė STANKEVIČIENĖ – sekretorė
3 Ramunė KRYGERIENĖ
4 Lina PŪRAITĖ
5 Audra VILŪNIENĖ
Mokinių atstovai
1 Gabija VIZGAUDYTĖ, MSS Przidentė
2 Emilis KAČIŪNAS
3 Austėja LIUTKUTĖ
4 Gabrielė STATAUSKAITĖ
5 Saulė KVEDARAITĖ

 GIMNAZIJOS DARBO TARYBA

1 Laura ŠEKIENĖ psichologė pirmininkė
2 Asta MIKLAŠEVIČIŪTĖ socialinė pedagogė narė
3 Audra PORUTIENĖ lietuvių k. mokytoja narė
4 Pranė STANKEVIČIENĖ biologijos mokytoja narė
5 Robertas MAČIULIS istorijos mokytojas narys

 GIMNNAZIJOS  ATESTACIJOS KOMISIJA

1 Ilmantė BAGDONĖ gimnazijos direktorė pirmininkė
2 Pranė STANKEVIČIENĖ biologijos mokytoja narė
3 Aurelija GASIŪNAITĖ istorijos  mokytoja narė
4 Aldona REVUTIENĖ rusų k. mokytoja narė
5 Audra REKŠTIENĖ tėvų atstovė  narė
6 Ramunė KRYGERIENĖ geografijos mokytoja        narė
7 Edvardas STARKUS Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas narys


Gimnazijos tarybos nuostatai

Gimnazijos mokytojų taryba

Nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų taryba:

 • inicijuoja gimnazijos kaitos procesus
 • formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius
 • dalyvauja planuojant gimnazijos veiklą
 • svarsto mokymo programų įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo rezultatus
 • aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo programas, metodus
 • aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes
 • priima nutarimus vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais
 • svarsto ir priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę
 • slaptu balsavimu renka atstovus į gimnazijos tarybą
 • svarsto mokytojų pedagoginius krūvius, neformaliojo ugdymo organizavimą
 • vertina gimnazijos vadovų veiklą, reikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis
 • teikia gimnazijos vadovybei, atestacijos komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
 • analizuoja, kaip gimnazija vykdo veiklos ir ugdymo programas
 • svarsto ir teikia gimnazijos tarybai pritarti ugdymo planą ir vidaus darbo tvarkos taisykles

MSS mokinių savivaldos seimas

Gimnazijos mokinių savivaldos seimo funkcijos:

 • atstovauti visoms gimnazijos mokinių interesų grupėms, išreikšti ir ginti jų interesus, teises
 • koordinuoti visų klasių savivaldos institucijų veiklą, pagal kompetenciją inicijuoti ir organizuoti mokinių neformalųjį ugdymą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą
 • priimti sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo
 • inicijuoti susitarimus su gimnazijos administracija, su kitomis savivaldos institucijomis, kitų gimnazijų, mokyklų, šalies mokinių savivaldos institucijomis
 • inicijuoti mokinių elgesio taisyklių kūrimą, svarstymą
 • rūpintis drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje organizuoti rūkymo, alkoholio ir narkomanijos prevenciją

 

Tėvų komitetas 

 • Gimnazijoje veikia įvairių lygmenų tėvų savivaldos institucijos – klasių komitetai klasių lygmeniu ir tėvų kometas gimnazijos lygmeniu. Gimnazijos lygmens tėvų savivaldos institucijos inicijuoja ir koordinuoja tėvų įtaką gimnazijos ugdymui organizuoti, ugdymo sąlygoms sudaryti.
 • Klasių lygmens tėvų savivaldos institucijos vykdo analogiškas funkcijas klasės lygmeniu, bendradarbiaudamos su klasės auklėtoju, dalykų mokytojais, renka ir siūlo savo atstovus į gimnazijos tarybą.