Gimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė 2018-09-03
Nr. V-62
Koordinatorė – Ramunė Krygerienė (geografijos mokytoja metodininkė)

Nariai: Ieva Vasiliauskienė, Danguolė Simanavičienė, Daiva Cibuskienė

IDUKM (Integruoto dalyko ir užsienio kalbų mokymo) darbo grupė 2018-09-10
Nr. V-67
Koordinatorė – Rasa Butrimienė 

Nariai: visi mokytojai, dirbantys Europinės I-III klasėse

Darbo grupė programos „Sveikatą stiprinanti mokykla“ įgyvendinimui 2018-09-03
Nr. V-61
Koordinatorė – Pranė Stankevičienė (biologijos mokytoja ekspertė)
Nariai: mokytojai Eglė Urbonienė, Audra Vilūnienė, Virginija Juodsnukienė, psichologė Laura Šekienė, bibliotekos (IC) vedėja Livija Mačaitytė-Kaselienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Laura Sakalauskaitė, Aurelija Gasiūnaitė, Vilija Vilkienė, Asta Račinskaitė, Asta Miklaševičiūtė
Viešųjų pirkimų komisija 2019-04-02
Nr. V-36
Pirmininkas:
Karolis Surgautas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Nariai:
Rasa Butrimienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
Algimantas Sipavičius, mokytojas
Grita Šukytė, direktorės pavaduotoja ugdymui
Skaistuolė Šimkevičienė, mokytoja
Vaiko gerovės komisija 2018-09-03
Nr. V-66
Pirmininkė:
Grita Šukytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:
Laura Šekienė, psichologė
Asta Miklaševičiūtė, socialinė pedagogė
Algimantas Sipavičius, matematikos mokytojas metodininkas
Aldona Revutienė, rusų k. mokytoja
Robertas Mačiulis, istorijos vyresnysis mokytojas
Darbo taryba  2019-03-12 Nr.
V-28
Pirmininkė:
Laura Šekienė,
Nariai:
Jovita Damijonaitienė – sekretorė,
Asta Miklaševičiūtė,
Pranė Stankevičienė,
Robertas Mačiulis

Kauno „Varpo“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos planas 2020 – 2021 m. m.

Vaiko gerovės komisijos reglamentas