KAUNO „VARPO“ GIMNAZIJOS

 2021 – 2022 M. M. UGDYMO PLANAS

 

II SKYRIUS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

 

  1. Ugdymo organizavimas I–IV gimnazijos klasėse:

6.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.

6.2. Ugdymo proceso trukmė I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos, III gimnazijos klasės mokiniams – 180 ugdymo dienų, IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos.

6.3. Ugdymo procesas skirstomas į pusmečius, kurių trukmė:

Pusmečiai I – II klasės III klasės IV klasės
Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga
I pusmetis 2021-09-01 2022-01-31 2021-09-01 2022-01-31 2021-09-01 2022-01-31
II pusmetis 2022-02-01 2022-06-23 2022-02-01 2022-06-16 2022-02-01 2022-05-26

 

6.3.1. Pusmečių eigose (gruodžio 1 d. ir balandžio 15 d.) aptariami signaliniai vertinimai su mokytojais, po kurių (gruodžio 9 d. ir balandžio 28 d.) organizuojamos Tėvų dienos gimnazijoje mokinių pažangai aptarti. 

6.4. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Atostogos I – IV klasės
Pradžia Pabaiga
Rudens 2021-11-03 2021-11-05
Žiemos (Kalėdų) 2021-12-27 2022-01-07
Žiemos 2022-02-14 2022-02-18
Pavasario (Velykų) 2022-04-19 2022-04-22

 

  1. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui I–III gimnazijos klasės mokiniams. I – II klasių mokiniams vasaros atostogos prasideda nuo 2022 m. birželio 27 d., o III klasių mokiniams nuo 2022 m. birželio 17 d. I – III klasių mokiniams jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.
  2. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
  3. Gimnazijos direktorius, esant karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo, ugdymo organizavimą vadovaujantis gimnazijos ugdymo plano 1 priedu „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu“ ir gimnazijos parengtu ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V – 78).

 


UGDYMO PLANAI:

2021 – 2022 M. M. UGDYMO PLANAS
2020 – 2021 M. M. UGDYMO PLANAS
2018 – 2019 M. M. UGDYMO PLANAS
2017 – 2018 M. M. UGDYMO PLANAS


TĖVŲ DIENOS

2021 – 2022 m .m.

Gruodžio 9 d.

Balandžio 28 d.

Tėvų dienų metu visų dalykų mokytojai mokinių tėvelius, pagal poreikį, priima 8.00 – 19.30 val.