UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

1. Ugdymo organizavimas :

1.1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė dienomis
pradžia pabaiga
I-III  klasės 09 01 06 15 181
IV  klasės 09 01

 

05 25 166

1.2. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

1.3. Ugdymosi procesas pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas organizuojamas pusmečiais ir signaliniais trimestrais. 1-asis signalinis trimestras išvedamas 2017-11-24, 2-asis – 2017-04-20. Ugdymo laikotarpių trukmė paskirstoma tolygiai ugdymo procese per mokslo metus.

Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

pirmas pusmetis: 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. sausio 19 d.,

antras pusmetis: 2018 m. sausio 22 d. – mokslo metų pabaiga.

1.4. Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos Prasideda

I-III  kl.

Baigiasi

I-III  kl.

Prasideda

IV  kl.

Baigiasi

IV  kl.

Rudens 2017-10-30 2017-11-03 2017-10-30 2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03 2017-12-27 2017-01-03
Žiemos atostogos 2018-02-19 2017-02-23 2018-02-19 2017-02-23
Pavasario (Velykų) 2017-04-03 2017-04-06 2017-04-03 2018–04-06
Vasaros atostogos 2018-06-18 2017–08-31   2018–08-31

1.5. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

1.6. Jei oro temperatūra 25 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti I-IV klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, dienyne žymimos datos ir parašoma „Pamokos nevyko dėl…“

1.7. Pamokos prasideda 8 val. Pamokos trukmė 45 minutės.


UGDYMO PLANAI:

2018 – 2019 M. M. UGDYMO PLANAS
2017 – 2018 M. M. UGDYMO PLANAS


TĖVŲ DIENOS

2018 – 2019 m .m.

Lapkričio 29 d.

Balandžio 17 d.

Tėvų dienų metu visų dalykų mokytojai mokinių tėvelius, pagal poreikį, priima 8.00 – 19.30 val.


p

Informacija atnaujinta