UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

  1. Ugdymo organizavimas I–IV gimnazijos klasėse:

6.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.

6.2. Ugdymo proceso trukmė I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos.

6.3. Ugdymo procesas skirstomas į pusmečius, kurių trukmė:

  I – III klasės IV klasės
  Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga
1-asis pusmetis 2019-09-02 2020-01-24 2019-09-02 2020-01-24
2-asis pusmetis 2020-01-27 2020-06-23 2020-01-27 2020-05-22

6.3.1. Pusmečių eigose (lapkričio 25 d. ir balandžio 24 d.) išvedami signaliniai vertinimai, po kurių organizuojamos Tėvų dienos (lapkričio 28 d. ir balandžio 30 d.) gimnazijoje mokinių pažangai aptarti.

6.4. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Atostogos I – IV klasės
Pradžia Pabaiga
Rudens 2019-10-28 2019-10-31
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23 2020-01-03
Žiemos 2020-02-17 2020-02-21
Pavasario (Velykų) 2020-04-14 2020-04-17
  1. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui I–III gimnazijos klasės mokiniams. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.
  2. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
  3. Jei oro temperatūra25 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą nevyksta I-IV gimnazijos klasių mokiniai. Atvykusiems į gimnaziją mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.

10.Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius ugdymo procesą, mokyklos vadovas sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija.

 


UGDYMO PLANAI:

2018 – 2019 M. M. UGDYMO PLANAS
2017 – 2018 M. M. UGDYMO PLANAS


TĖVŲ DIENOS

2018 – 2019 m .m.

Lapkričio 29 d.

Balandžio 17 d.

Tėvų dienų metu visų dalykų mokytojai mokinių tėvelius, pagal poreikį, priima 8.00 – 19.30 val.


p

Informacija atnaujinta