KAUNO „VARPO“ GIMNAZIJOS 2020 – 2021 M. M. UGDYMO PLANAS

II SKYRIUS. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS. MOKSLO METŲ TRUKMĖ

 1. Ugdymo organizavimas I–IV gimnazijos klasėse:

6.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.

6.2. Ugdymo proceso trukmė I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos.

6.3. Ugdymo procesas skirstomas į pusmečius, kurių trukmė:

  I – III klasės IV klasės
  Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga
1-asis pusmetis 2020-09-01 2021-01-26 2020-09-01 2021-01-26
2-asis pusmetis 2021-01-27 2021-06-23 2021-01-27 2021-05-24

6.3.1. Pusmečių eigose (lapkričio 30 d. ir balandžio 30 d.) išvedami signaliniai vertinimai, po kurių organizuojamos Tėvų dienos (gruodžio 3 d. ir gegužės 6 d.)  mokinių pažangai aptarti.

6.4. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Atostogos I – IV klasės
Pradžia Pabaiga
Rudens 2020-10-26 2020-10-30
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23 2021-01-05
Žiemos 2021-02-15 2021-02-19
Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-09
 1. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui I–III gimnazijos klasės mokiniams. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.
 2. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
 3. Jei oro temperatūra25 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą nevyksta I-IV gimnazijos klasių mokiniai. Atvykusiems į gimnaziją mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.

10.Mokyklos direktorius, esant karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo, ugdymo organizavimą vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 7 priedu „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu“ ir mokyklos parengtu tvarkos aprašu.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

 

14.Rengiant gimnazijos ugdymo planą priimti gimnazijos ugdymo programai įgyvendinti aktualūs susitarimai dėl (gimnazijos Mokytojų tarybos posėdžio 2020-06-18 protokolas Nr. SI-6):

            14.2. ugdymo proceso organizavimo formų:

14.2.1. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka, kurios trukmė 45 min.;

14.2.2. I – IV klasėse vieną kartą savaitėje lietuvių kalbos pamokos vyksta dvi iš eilės (1,5 val., pagal poreikį nedarant pertraukos);

14.2.3. netradicinės – muziejuose, teatre, kultūros ir švietimo įstaigose,  KTU ir VDU gamtos mokslų  laboratorijose (3 edukacinės veiklos per pusmetį);

14.2.4. Esant ekstremaliai situacijai, organizuojamas nuotolinis mokymas, vedamos sinchroninės pamokos pasirinktoje elektroninėje platformoje. Kai dėl nuotolinio mokymo stokojama bendravimo įgūdžių taikomos psichologo ir socialinio pedagogo konsultacijos mišriu būdu. Adaptuojama ir toliau taikoma ugdymo procese įgyta organizavimo patirtis iki karantino ir karantino metu, pozityvūs, pasiteisinusieji ugdymo organizavimo sprendimai (metodinių grupių veiklos patirtis, mokinių nuotolinio mokymosi taisyklės ir ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas, patvirtinti gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V – 25).

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU

 

 1. Gimnazija suderinusi su steigėju ir įteisinusi nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdą gimnazijos įstatuose priima sprendimą mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, dalį ugdymo proceso įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu: I – IV gimnazijos klasių mokiniams – iki 30 procentų.
 2. Sprendimą ugdymo procesą įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu ir kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, bei kokią ugdymo proceso dalį, kada, kokios klasės mokiniai mokysis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu ir kt. gimnazija vykdo pagal gimnazijos Nuotolinio darbo tvarkos aprašą, patvirtintą 2020 m rugpjūčio 26 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-54. Ugdymo programas įgyvendinant dviem būdais, užtikrinama, kad mokiniai pasiektų numatytus mokymosi pasiekimus ir nepatirtų mokymosi praradimų.
 3. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, vadovaujamasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“.
 4. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, įvertinama mokinių mokymosi sąlygos namuose, aprūpinimas mokymosi priemonėmis, reikalingomis dalyvauti nuotolinio mokymosi procese be šalinamos priežastys, dėl kurių mokiniai negali mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Pastebėjus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis mokykloje.
 5. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, užtikrinamas visų mokymui būtinų mokymosi išteklių organizavimas, struktūra. Susikurta gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimo platforma (virtuali mokymosi aplinka MOODLE), kurioje mokytojai gali dalytis veiklomis, kūrybinių užduočių, švietimo pagalbos mokiniams, prevencinės veiklos vykdymo idėjomis. Susitarta, kad šioje platformoje talpinama pamokų mokomoji medžiaga, namų darbų užduotys, atsiskaitymai, mokytojų ilgalaikiai dalykų planai.
 6. Įgyvendinant ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, užtikrinta, kad sinchroniniam ugdymui skirta 80 procentų ugdymo proceso laiko ir 20 procentų laiko asinchroniniam ugdymui (per savaitę).
 7. Pradėjus ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu: pertvarkomas pamokų tvarkaraštis, pritaikant jį sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui organizuoti. Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė – 2 val. Pamokos struktūra pritaikoma asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui organizuoti, atsižvelgiant į dalyko programos ypatumus, ir mokinių amžių. Nustatoma pertraukų trukmė, iš kurių viena – ilgesnės trukmės, skirta pietų pertraukai.

 


UGDYMO PLANAI:

2020 – 2021 M. M. UGDYMO PLANAS
2018 – 2019 M. M. UGDYMO PLANAS
2017 – 2018 M. M. UGDYMO PLANAS


TĖVŲ DIENOS

2020 – 2021 m .m.

Gruodžio 3 d.

Gegužės 6 d.

Tėvų dienų metu visų dalykų mokytojai mokinių tėvelius, pagal poreikį, priima 8.00 – 19.30 val.