KAUNO „VARPO“ GIMNAZIJOS

 2023 – 2024 M. M. UGDYMO PLANAS (išrašas)

  

II SKYRIUS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ IR STRUKTŪRA

 

 Mokslo metus sudaro laikas, skirtas mokinių mokymuisi, ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.

  1. Mokslo metų ugdymo proceso trukmė apibrėžiama ugdymo dienų skaičiumi.
  2. Ugdymo proceso trukmė, priklausomai nuo mokinių amžiaus, pagal ugdymo programą nustatoma skirtinga.
  3. 2023–2024 mokslo metų pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė dienomis pagal ugdymo programas:

7.1. pagrindinio ugdymo programa I–II gimnazijos klasės: ugdymo proceso trukmė – 185 d.;

7.2. vidurinio ugdymo programa: III gimnazijos klasėje – 180 d., IV gimnazijos klasėje – 170 d.;

7.3. atostogos ugdymo procese:

Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

 

  1. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui I – II klasių mokiniams vasaros atostogos prasideda nuo 2024 m. birželio 27 d., III klasių mokiniams nuo 2024 m. birželio 19 d., IV gimnazijos klasės mokiniams- skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Vasaros atostogos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.
  2. Jeigu mokinių atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar jo dalis, tarpinis patikrinimas, atostogų dienos, per kurias mokinys laiko brandos egzaminą ar jo dalį, tarpinį patikrinimą, perkeliamos į artimiausias ugdymo dienas.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO ORGANIZAVIMAS

 

  1. Gimnazijos ugdymo procesui skirtas laikas per mokslo metus proporcingai suskirstytas į pusmečius:
Pusmečiai I – II klasės III klasės IV klasės
Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga
I pusmetis 2023-09-01 2023-12-22 2023-09-01 2023-12-22 2023-09-01 2023-12-22
II pusmetis 2024-01-08 2024-06-26 2024-01-08 2024-06-18 2024-01-08 2024-06-04

 

18.1 Pusmečių eigose (lapkričio 24 d. ir balandžio 26 d.) aptariami signaliniai vertinimai su mokytojais, po kurių (lapkričio 30 d. ir gegužės 2 d.) organizuojamos Tėvų dienos gimnazijoje kartu su mokiniais jų pažangai aptarti.

 

UGDYMO PLANAI:

2023 – 2024 M. M. UGDYMO PLANAS
2022 – 2023 M. M. UGDYMO PLANAS
2021 – 2022 M. M. UGDYMO PLANAS
2020 – 2021 M. M. UGDYMO PLANAS
2018 – 2019 M. M. UGDYMO PLANAS
2017 – 2018 M. M. UGDYMO PLANAS


TĖVŲ DIENOS

2023 – 2024 m .m.

Lapkričio 30 d.

Gegužės 2 d.

Tėvų dienų metu visų dalykų mokytojai mokinių tėvelius, pagal poreikį, priima 8.00 – 19.30 val.