GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS

  Eil Nr. Pareigybių pavadinimas 2020 m.                               Pareigybių (etatų)   skaičius 2020 m.                       Darbuotojų skaičius Paskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (BRUTO),         Eur
 
 
  1 Vadovai_                                                            4 4 1657
      Direktorius, Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
  2 Pagalbos mokiniui specialistai_ 2 2 1231
      Psichologas, Socialinis pedagogas
  3 Bibliotekininkas 1 1  
  4 Pedagogai_      
      Mokytojas 5,10 10 650
      Vyr. mokytojas 6,61 9 1034
      Mokytojas metodininkas 15,14 16 1428
      Mokytojas ekspertas 5,54 6 1576
  5 Techniniai darbuotojai_       
      Administratorius, Archyvaras, Raštvedys, Informacinių technologijų sistemų administratorius 3 3 873
      Budėtojas, Valytojas,   Kiemsargis, Laborantas, Ūkvedys 14,75 14 640