GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS

2018 – 2019 m.

 

Eil Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO), Eur
2018m. 2019m.
I II III IV
1 Vadovai_ direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 4 4 1039  1604      
2 Bibliotekos (IC) darbuotojai_ vedėja, bibliotekininkė 1,5 2 680  692      
3 Raštinės darbuotojai_ vedėja, archyvaras, IKT specialistas 2,5 3 716  839      
4 Pagalbos mokiniui specialistai_ psichologas, socialinis pedagogas 2 2 729  1249      
5 Mokytojas 2,38 5 490  612      
6 Vyr. mokytojas 8,29 11 798  1024      
7 Mokytojas ekspertas 5,64 6 1301  1521      
8 Mokytojas metodininkas 14,52 16 1051  1338      
9 Valytojas 8,75 9 400  555      
10 Kiti techniniai darbuotojai _ kiemsargis, pastatų priežiūros darbininkas, budėtojas 6,25 8 400  555      

PASTABA:

2018 m. Vadovai_ paskaičiuotas vidutinis mėnesinis DU_ 5 darbuotojai_
direktorius_1 et., direktoriaus pavaduotojas ugdymui_ 2,5 et., direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams_ 1 et.

 

Informacija atnaujinta