VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO

ATASKAITA

 

Eil.

Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas I-as ketvirtis
Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1. Administratorius 0,5 *
2. Archyvaras 0,25 *
3. Bibliotekininkas 1 *
4. Budėtojas 2 924
5. Direktorius 1 *
6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 3190,87
7. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 *
8. Dokumentų specialistas 1 *
9. Informacinių technologijų sistemų administratorius 1 *
10. Karjeros specialistas 0,51 *
11. Kiemsargis 1 *
12. Laborantas 1 *
13. Mokytojas 34,24 2076,54
14. Psichologas 1 *
15. Socialinis pedagogas 1 *
16. Specialusis pedagogas 0,25 *
17. Ūkio darbuotojas 1 *
18. Valytojas 9 924

*Duomenys neskelbiami

 

Kauno Varpo gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos nustatymo tvarkos aprašas