Misija

Vizija

Kauno „Varpo“ gimnazija – tai SĖKMĖS MOKYKLA VISIEMS. Tai klasikinį ir šiuolaikinį ugdymą derinanti mokykla, kurioje puoselėjama aukštos ugdymo kokybės, orientuotos į mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ir problemų sprendimo projektinę, integruotą, tiriamąją ir kūrybinę veiklas, besimokančios organizacijos, veiksmingos lyderystės ir bendruomenės telkimo dermė.

Ugdymo procese derinami tikslingai atrinkti klasikinio ir šiuolaikinio ugdymo principai ir metodai, kurie užtikrina aukštą ugdymo(si) kokybę.

Kokybiškai vykdyti valstybės bei savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos deleguotas funkcijas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtas lėšas.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Filosofija orientuota į SĖKMĖS perspektyvas:

ateities perspektyva: Non progredi, est regredi („Neiti priekin lygu žengti atgal“ );

ugdymo perspektyva: („Menas paklausti veda į meną atrasti”);

„Pažink pats save“, „Aš žinau, kad nieko nežinau“, „Tiriam pasaulį - atrandam save“).

Tai nuolatinis žvelgimas į priekį, mąstymas apie ateitį, kur gimnazijos bendruomenė įsitikinusi, kad mokslo žinios, išugdytos kompetencijos ir platus kultūrinis akiratis teikia asmenybei daugiau saviraiškos galimybių, derančių su demokratinės visuomenės lūkesčiais.

Kauno „Varpo“ gimnazijos vertybių sistema:

● Pagarba, tolerancija, dėmesys, pagalba kiekvienam bendruomenės nariui;

● Kokybiškas mokymas ir mokinių gebėjimas mokytis;

● Lyderystė visais lygmenimis;

● Bendravimas ir bendradarbiavimas;

● Mokinių, mokytojų, tėvų partnerystė.